Ordering CodePower rangeMax intermittent PowerEnergy rangeUseful ApertureSpectral RangeAbsorberCooling
A-200-D25-HPB0.2 W - 200 W250 W0.5 J - 250 J25 mm0.19 - 11 µmHPBForced AirAsk for quote
A-200-D25-SHC0.2 W - 200 W250 W0.5 J - 250 J25 mm0.19 - 11 µmSHCForced AirAsk for quote
A-200-D40-HPB0.2 W - 200 W250 W0.5 J - 250 J40 mm0.19 - 11 µmHPBForced AirAsk for quote
A-200-D40-SHC0.2 W - 200 W250 W0.5 J - 250 J40 mm0.19 - 11 µmSHCForced AirAsk for quote
A-200-D60-HPB0.3 W - 200 W250 W1 J - 250 J60 mm0.19 - 11 µmHPBForced AirAsk for quote
A-200-D60-SHC0.3 W - 200 W250 W1 J - 250 J60 mm0.19 - 11 µmSHCForced AirAsk for quote
A-300-D60-HPB0.5 W - 300 W400 W1 J - 400 J60 mm0.19 - 11 µmHPBForced AirAsk for quote
A-600-D40-HPB0.5 W - 600 W800 W1 J - 800 J40 mm0.19 - 11 µmHPBForced AirAsk for quote
A-600-D60-SHC0.5 W - 600 W800 W1 J - 800 J60 mm0.19 - 11 µmSHCForced AirAsk for quote
W-200-D40-HPB0.2 W - 200 W300 W1 J - 300 J40 mm0.19 - 11 µmHPBWaterAsk for quote
W-200-D40-SHC0.2 W - 200 W300 W1 J - 300 J40 mm0.19 - 11 µmSHCWaterAsk for quote
W-600-D30-HPB0.5 W - 600 W800 W2 J - 800 J30 mm0.19 - 11 µmHPBWaterAsk for quote
W-600-D30-SHC0.5 W - 600 W800 W2 J - 800 J30 mm0.19 - 11 µmSHCWaterAsk for quote
W-600-D70-HPB0.5 W - 600 W800 W2 J - 800 J70 mm0.19 - 11 µmHPBWaterAsk for quote
W-600-D70-SHC0.5 W - 600 W800 W2 J - 800 J70 mm0.19 - 11 µmSHCWaterAsk for quote